CV: CV số 28/LĐLĐ của LĐLĐ Quận Bắc Từ LIêm v/v tiếp tục báo cáo tình hình người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. (25/03/2020 8:56)

CV số 28/LĐLĐ của LĐLĐ Quận Bắc Từ LIêm v/v tiếp tục báo cáo tình hình người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.